Navigace

Informace o zpracování osobních údajů

ve společnosti iPodnik cloud s.r.o.

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak ve společnosti iPodnik cloud s.r.o., IČO: 290 04 349, se sídlem Jinočany, Jiráskova 306, PSČ 252 25 (dále také jako „my“ nebo „naše společnost“) zpracováváme Vaše osobní údaje, a to zejména v souvislosti s poskytováním našich služeb.

Smyslem informačního materiálu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je můžeme poskytnout a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Kdo osobní údaje spravuje?

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost, tj. iPodnik cloud s.r.o., IČO: 290 04 349, se sídlem Jinočany, Jiráskova 306, PSČ 25225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 159262.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Údaje, které budeme zejména v souvislosti s poskytováním našich služeb získávat, zahrnují: jméno a příjmení, datum narození (u fyzické osoby podnikatele obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (zejména poštovní adresu, telefon nebo e-mail) a dále jméno a příjmení, telefon a e-mail technika, název serveru, DNS, IP adresu, doménu, RAM, PROC, verze serveru, jména a příjmení uživatelů služeb a služby, které u nás čerpají (ve vztahu k licencování Microsoftu) a další údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem oprávněných zájmů naší společnosti.

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás při jednání o uzavření smlouvy o poskytování našich služeb a při jejich následné realizaci; výjimečně z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam); a od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní obecně závazný právní předpis nebo pokud k tomu dal subjekt údajů svůj souhlas.

4. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje, bez jejichž znalosti nelze realizovat poskytnutí služby, vyřídit reklamaci, stížnost apod. Vaše osobní údaje zpracováváme tedy zejména v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy o poskytování našich služeb nebo případně jiné smlouvy. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, zejména pro účely řešení sporné agendy a vedení soudních či jiných sporů.

5. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje zejména manuálním způsobem v informačních systémech a to prostřednictvím pověřených zaměstnanců. Tyto osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, avšak pouze v rozsahu, který je nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů naší společnosti (například advokátní kancelář), případně s Vaším 2

předchozím souhlasem dílčím subdodavatelům (kromě jiného například nadstavby ekonomického systému Pohoda). Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů vždy s touto osobou uzavřeme dohodu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala dostatečné záruky pro zpracování osobních údajů tak, jak je v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracovává a uchovává naše společnost po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Údaje jsou uchovávány zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení (popř. po vyřízení reklamace, stížnosti apod.) jsou osobní údaje uchovávány zpravidla po dobu dalších 4 let z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů naší společnosti (pro účely řešení sporné agendy a vedení soudních či jiných sporů) a poté jsou zlikvidovány, s výjimkou těch údajů obsažených v jednotlivých dokumentech, na které se vztahují archivační lhůty podle zvláštních zákonů. Tyto dokumenty je naše společnost povinna uchovávat po dobu stanovenou zvláštními zákony a po uplynutí těchto lhůt je zlikviduje.

7. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo požádat naši společnost, aby Vám poskytla informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, a to zejména o účelu a právním základu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informací o zdroji osobních údajů, nejsou-li získávány přímo od Vás a o době uložení osobních údajů.

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, můžete od naší společnosti požadovat:

  1. (i) vysvětlení;
  2. (ii) aby byl odstraněn závadný stav, zejména provedení opravy nepřesných nebo doplnění neúplných údajů;
  3. (iii) dočasné omezení (blokaci) zpracování.

Od 25.05.2018 máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu), právo na výmaz, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (u automatizovaného zpracování), nebo právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů v rámci naší společnosti se na nás můžete obracet písemně, elektronicky nebo telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

  • Poštovní adresa: Jiráskova 306, 252 25, Jinočany, Praha – Západ
  • e-mail: podpora@ipodnik.cz
  • tel: +420 222 300 800

iPodnik cloud s.r.o.

TeamViewer Pro Windows Pro MAC

+420 222 300 800 info@ipodnik.cz

cs sk